EXCEPȚIE DE NECONSTITUȚIONALITATE COD DE PROCEDURĂ PENALĂ ȘI LEGEA NOTARILOR PUBLICI ȘI ACTIVITĂȚII NOTARIALE.

A. Excepția de neconstituționalitate a dispoziiţilor art.469 alin.(3) din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „[…] (3) Dacă instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), dispune prin încheiere admiterea cererii de redeschidere a procesului penal. […].”

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 469 alin.(3) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.13 din 3 iulie 2017 pronunțată în recurs în interesul legii, în ceea ce privește faza procesuală de la care se reia procesul penal, sunt neconstituționale.

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală, stabilește că în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza judecății în primă instanță.

B. Excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art.62 alin.(1), (2) și (3) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.444 din 18 iunie 2014, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016.

Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:

” (1) În scopul stabilirii şi acordării pensiilor private, altele decât cele din sistemul public de pensii, sau, după caz, a ajutoarelor financiare notarilor publici, urmaşilor acestora cu drepturi proprii la pensie privată şi altor persoane din sistemul notarial care aderă la acest sistem de pensii, se înfiinţează, sub autoritatea Uniunii, Casa de Pensii a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de pensii, instituţie autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget şi organe de conducere proprii, în condiţiile stabilite prin statutul acesteia, aprobat de Consiliul Uniunii.

(3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi data de la care Casa de pensii îşi începe activitatea se stabilesc prin statut. Casa de pensii are sediul în municipiul Bucureşti, ştampilă şi siglă proprii, care cuprind cel puţin stema României şi denumirea, şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează fără îndeplinirea altor formalităţi” .

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a decis:

1. A admis excepția și a constatat că dispozițiile art. 62 alin.(1) și (3) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 sunt neconstituționale.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •